Lensen Tab (10x10's)
Paracap (10x10's)
Para Denk Tab (2x10's)
Paracetamol Tab (10x10's)
SaRa Infant Drops
SaRa 120mg/5ml (60ml)
SaRa 250mg/5ml (60ml)
Biogesic Syrup 120ml
Biogesic Syrup 250ml
Biogesic Drop 15ml
Len Sen Syspension 60ml
Progesic Syp 100ml
Nasa Para Syrup 60ml
BPI ORS

BPI ORS

15,000 Ks

Royal D

Royal D

14,500 Ks

Peditral ORS

Peditral ORS

15,000 Ks

Pharolit

Pharolit

30,000 Ks

New V-Rotho

New V-Rotho

4,300 Ks

New V-Rotho Cool

New V-Rotho Cool

4,500 Ks

Cool Eye

Cool Eye

10,100 Ks