အရောင်ကျဆေး

Kotase Tablet (10x10's)
Protase Tablet (10x10's)